Пропозиції кафедри слов’янської філології та загального мовознавства до каталогу дисциплін вільного вибору студента на 2023/2024 навчальний рік

№ з/п Дисципліна Освітня програма,  спеціальність Рівень вищої освіти Рік навчання /семестр Посилання
1. Сучасна риторика та спічрайтинг всі освітні програми / спеціальності денної та заочної форм навчання бакалавр 2 курс / 3 або 4 семестр

3 курс / 5 або 6 семестр

Анотація

Силабус

2. Специфіка комунікації в інформаційному суспільстві 014 Середня освіта Мова і література (польська)

014  Середня освіта (Мова і література (англійська)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)

бакалавр 2 курс / 3 або 4 семестр

3 курс / 5 або 6 семестр

Анотація

Силабус

 

3. Мовно-стилістичні особливості сценічної майстерності всі освітні програми / спеціальності бакалавр 2 курс / 4 семестр Анотація

Силабус 

4. Польська мова (базовий курс) всі освітні програми / спеціальності бакалавр 2, 3, 4 курс / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестр Анотація

Силабус

5. Основи культури польської мови 014 Середня освіта (Мова і література (польська, англійська)

014 Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література)

бакалавр 2, 3, 4 курс / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестр Анотація

Силабус

6. Практикум з орфографії польської мови 014 Середня освіта (Мова і література (польська, англійська)

014 Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література)

бакалавр 2, 3 курс / 3, 4, 5, 6 семестр Анотація

Силабус 

7. Польськомовний етикет: історія і сучасність 014 Середня освіта (Мова і література (польська, англійська)

014 Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література)

бакалавр 2, 3, 4 курс / 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестр Анотація

Силабус

 

Пропозиції кафедри слов’янської філології та загального мовознавства до каталогу дисциплін вільного вибору студента на 2022/2023 навчальний рік

№ з/п Дисципліна Освітня програма,  спеціальність Рівень вищої освіти Рік навчання /семестр Посилання
1. Лінгвістичний аналіз художнього тексту 014 Середня освіта Мова і література (польська, англійська); 014 Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література)

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

перший (бакалавр)

2 курс / 3 сем.

3 курс / 5 сем.

анотація

силабус

2. Ораторське мистецтво та спічрайтинг всі освітні програми / спеціальності перший (бакалавр), другий (магістр)

бак.: 2, 3 курс / 3-6 сем.

маг.: 2 курс / 3 сем.

анотація

силабус

3. Основи культури польської мови 014 Середня освіта   Мова і література (польська, англійська)

014 Середня освіта   Польська мова і зарубіжна література

перший (бакалавр)

2 курс /4 сем.

3 курс / 6 сем.

анотація

силабус

4. Польськомовний етикет: історія і сучасність 014 Середня освіта   Мова і література (польська, англійська)

014 Середня освіта   Польська мова і зарубіжна література

перший (бакалавр)

2 курс / 3 сем.

3 курс / 5 сем.

анотація

силабус

5. Порівняльна типологія слов′янських мов освітні програми / спеціальності філологічного спрямування перший (бакалавр)

2 курс /4 сем.

3 курс / 6 сем.

анотація

силабус

6. Практикум з орфографії польської мови 014 Середня освіта   Мова і література (польська, англійська)

014 Середня освіта   Польська мова і зарубіжна література

перший (бакалавр)

2 курс /4 сем.

3 курс / 6 сем.

анотація

силабус

7. Сценічне мовлення всі освітні програми / спеціальності перший (бакалавр) 2, 3 курс / 3-6 сем. анотація

cилабус

8. Філософія мови освітні програми / спеціальності гуманітарного спрямування другий (магістр) 2 курс / 3 сем. анотація

cилабус

9. Мовленнєва комунікація
014 Середня освіта (Мова і література (польська), 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) перший (бакалавр) 3 курс / 6 семестр

4 курс / 7 семестр

анотація

силабус

 

Пропозиції кафедри слов’янської філології та загального мовознавства щодо переліку дисциплін вільного вибору студента

на 2021/2022 навчальний рік

 1. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 2. МОВНО-СТИЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ СЦЕНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
 3. ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ТА СПІЧРАЙТИНГ
 4. САКРАЛЬНІ КНИГИ (ВЕДИ, АВЕСТА, БІБЛІЯ, КОРАН) ТА ЇХ КУЛЬТУРОТВОРЧА РОЛЬ
 5. СПЕЦИФІКА КОМУНІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 6. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ БІБЛІЇ
 7. ХРИСТИЯНСЬКИЙ ІДЕАЛ У СВІТОВІЙ КУЛЬТУРІ

ІНШІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 1. БІБЛІЯ ЯК ІНТЕРТЕКСТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
 2. ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА 
 3. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ПОЛЬСЬКА) (заочна форма навчання)
 4. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ПОЛЬСЬКА) (магістратура)
 5. КУЛЬТУРА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
 6. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
 7. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ПОЛЬЩІ
 8. ЛЕКСИКОЛОГІЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ПОЛЬСЬКОЇ)
 9. МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ (спец. 014.02 Середня освіта)
 10. МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ  
 11. ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ТА СПІЧРАЙТИНГ
 12. ОСНОВИ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДАВНІХ ТЕКСТІВ
 13. ПОЛЬСЬКЕ ПИСЬМЕННИЦТВО УКРАЇНИ 
 14. ПОЛЬСЬКА МОВА В ТУРИЗМІ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ СПРАВІ
 15. ПРАГМАЛІНГВІСТИКА
 16. ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
 17. СЦЕНІЧНЕ ТА ОРАТОРСЬКЕ МОВЛЕННЯ
 18. САКРАЛЬНІ КНИГИ ЯК ФУНДАМЕНТ КУЛЬТУРИ
 19. СВІТОВІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ
 20. СПЕЦИФІКА КОМУНІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
 21. ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
 22. ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ (магістратура)
 23. ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ (ПОЛЬСЬКОЇ) МОВИ
 24. ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
 25. ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ
 26. ТЕОРІЯ СТИЛІВ, ЖАНРІВ, НАПРЯМІВ
 27. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ СЛОВ’ЯН
 28. ФІЛОСОФІЯ МОВИ

Положення про порядок реалізації права на  вибір навчальних дисциплін студентами в Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

5 причин обрати польську мову