Наукову школу засновано у 1991 році. Її керівник – доктор філологічних наук, професор,  академік АНВО України Абрамович Семен Дмитрович.

Напрями наукової діяльності:

 закономірності функціонування літературного тексту в культурному просторі;
 Біблія як інтертекст світової літератури;
 інтерпретація сакральних сюжетів та образів у літературних системах нового часу;
 національні літератури в контексті світового літературного процесу;
 типологія і поетика жанрів у світовій літературі;
 співвідношення риторичного та поетичного елементу в художньому тексті.

Основні досягнення:

Опубліковано понад 1800 праць, з них 52 монографії, 167 підручників, навчальних та методичних посібників, понад 1600 наукових статей, у тому числі в зарубіжних виданнях.

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців вищих навчальних закладів з літературознавчих дисциплін. Навчально-методичне забезпечення середніх навчальних закладів навчальними посібниками.

Участь, организація та проведення наукових, науково-практичних конференціїй різного рівня – регіональних, всеукраїнських, міжнародних.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів та кандидатів наук:

С.Д. Абрамович, доктор філологічних наук; О.В. Кеба, доктор філологічних наук; О.С. Волковинський, доктор філологічних наук; І.М. Салтанова, кандидат філологічних наук;  К.О. Титянін, кандидат філологічних наук;  П.Л. Шулик, кандидат філологічних наук; Ю.Г. Ткачов, кандидат філологічних наук; М.Ю. Чікарькова кандидат філологічних наук, доктор філософських наук; В.Г. Притуляк, кандидат філологічних наук; Ю.Ю. Кіндзерська, кандидат філологічних наук; Т.В. Кеба, кандидат філологічних наук; І.С. Мурадханян, кандидат філологічних наук; С.Ю. Пірошенко, кандидат філологічних наук; А.О. Лаврова, кандидат філологічних наук; Л.П. Статкевич, кандидат філологічних наук; Н.В. Ситник, кандидат філологічних наук; Г.В. Фоміна, кандидат філологічних наук; І.А. Свідер, кандидат філологічних наук; В.С. Кшевецький кандидат філологічних наук; О.Г. Шаповал, кандидат філологічних наук; Т.В. Мітроусова, кандидат філологічних наук; О.В. Ситник, кандидат філологічних наук, М.В. Іконікова, кандидат філологічних наук; Р.М. Семелюк, кандидат філологічних наук; К.Й. Гільдебрант, кандидат філологічних наук; М.В. Іконнікова, кандидат філологічних наук; В.Ф. Алексенко, кандидат філологічних наук; О.Р. Крючкова, кандидат філологічних наук; І.Ю. Голубішко, кандидат філологічних наук; Н.М. Шнекнехт, кандидат філологічних наук, Н.О. Стахнюк – кандидат філологічних наук, Расевич Л. П. – кандидат філологічних наук.

Професор С.Д. Абрамович – завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Професор О.В. Кеба очолює кафедру германських мов та зарубіжної літератури факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Професор О.С. Волковинський обіймає посаду завідувача кафедри журналістики факультету української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Члени наукової школи працюють у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільському коледжі культури, Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, Хмельницькому національному університеті, Гетінгенського університету (Німеччина), Тернопільському національном педагогічному університету імені Володимира Гнатюка, Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Київському інституту міжнародних відносин.

Учасники школи тісно пов’язані у своїй науковій діяльності з Інститутом лiтератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Одеським національним університетом ім. І.І. Мечнікова, Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Чернівецьким торговельно-економічним інститутом КНТЕУ, Херсонським державним університетом, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Хмельницьким національним університетом, Краківською Педагогічною Академією, Ягелонським університетом (Краків, Польща), Київським університетом імені Бориса Грінченка, Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського, Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького, Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка, Білоруською державною сільскогосподарською академією у м. Горки Могільовскої обл. (Республіка Білорусь), Жешувським університетом (Жешув, Польща)

Результати досліджень публікуються у видавництвах «Наукова думка» (м. Київ), «Кондор» (м. Київ), «Дакор» (м. Київ), «Центр навчальної літератури» (м. Київ), «Українське агентство інформації та друку «Рада» (м. Київ), «Світ» (м. Львів), «Ранок» (м. Харків), «Рута» (м. Чернівці), «Зелена Буковина» (м. Чернівці), «Книги–ХХІ» (м. Чернівці), «Золоті літаври» (м. Чернівці), «Мандрівець» (м. Тернопіль), «Підручники і посібники» (м. Тернопіль), «Аксіома» (м. Кам’янець-Подільський), НПРО «Новая еврейская школа» (СПб) та ін.; журналах «Слово і час», «Всесвіт», «Радуга» «Жовтень», «Вопросы русской литературы» (м. Львів), «Дніпро», «Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР», «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», «Всесвітня література та культура в навчальних закладах України», «Іноземна філологія», «Зарубіжна література в навчальних закладах», «Русская словесность в школах Украины», «Мова і культура», «Початкова школа», «Історико-літературний журнал» (Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова), «Русский язык и литература в учебных заведениях», «Буковинський журнал», «Partner – Nord» (Dortmund, Deutschland); наукових збірниках «Біблія і культура», «Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна», «Русская филология. Украинский вестник» (м. Харків), «Питання літературознавства» (м. Чернівці»), «Вісник Черкаського університету. Серія філософія», «Науковий часопис національного пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова», «Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ», «Славістичні записки. Серія: Літературознавство» (м. Тернопіль), «Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія», «Науковий вісник Волинського державного університету. Філологічні науки», «Слов’янський вісник» (м. Рівне), «Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство)» та ін.; довідниках «Українська радянська енциклопедія», «Українська літературна енциклопедія», «Лексикон порівняльного та загального літературознавства», «Літературна Харківщина», «Российская еврейская энциклопедия»», «Kindlers Literaturlexikon: Slavische Literaturen» (Stuttgart; Weimar) та ін.